Reklamacje

Drogi Kliencie!

Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi na stronie internetowej wymogami co do formy, treści i wymaganych dokumentów, co znacznie przyspieszy załatwienie sprawy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania  skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska /nazwy/ nadawcy oraz adresu  wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Regulamin zgłaszania towaru do reklamacji/naprawy:

1. Reklamację/zgłoszenie naprawy przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.metering.com.pl

2. Towar reklamacyjny może zostać przekazany osobiście w siedzibie firmy lub przysłany na koszt gwaranta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej.

3. Towar przekazywany do naprawy poza okresem gwarancyjnym przesyłany jest na koszt zgłaszającego.

4. Towar przysyłany za pomocą innych form na koszt gwaranta nie będzie odbierany.

4. Do każdego reklamacyjnego towaru należy załączyć dołączoną kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu oraz poprawnie wypełniony  formularz zgłoszenia.

5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia odbioru towaru w siedzibie firmy.

6. Brak wymaganej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych informacji może spowodować wydłużenie wykonania usługi o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub spowoduje odesłanie towaru na koszt odbiorcy bez podjęcia się wykonania obsługi serwisowej.

pdfFORMULARZ NAPRAWY/REKLAMACJI