Reklamacje

Drogi Kliencie!

Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi na stronie internetowej wymogami co do formy, treści i wymaganych dokumentów, co znacznie przyspieszy załatwienie sprawy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania  skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska /nazwy/ nadawcy oraz adresu  wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Regulamin zgłaszania towaru do reklamacji/naprawy:

1. W przypadku wysyłki nowej sztuki towaru w ramach zgłoszenia reklamacyjnego, bez wcześniejszego dostarczenia reklamowanego towaru, Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony towar w terminie 30 dni licząc od dnia wysyłki nowej sztuki towaru z siedziby Gwaranta do Reklamującego.
2. Jeżeli uszkodzony towar nie zostanie dostarczony w terminie wskazanym
w punkcie 1, zostanie on zafakturowany zgodnie z cenami wg. obowiązującej oferty bądź umowy.
3. Reklamację/zgłoszenie naprawy przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.metering.com.pl
4. Formularze reklamacyjne można dostarczyć wraz z paczką z uszkodzonym towarem bądź też drogą mailową na adres e-mail: ryszard.jamrozinski@metering.com.pl bądź też metering@metering.com.pl
5. Towar reklamacyjny może zostać przekazany osobiście w siedzibie firmy lub przysłany na koszt Gwaranta za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz Poczty Polskiej (z wyłączeniem usługi POCZTEX).
6. Towar przekazywany do naprawy poza okresem gwarancyjnym przesyłany jest na koszt Reklamującego.
7. Towar przysyłany za pomocą innych form na koszt Gwaranta nie będzie odbierany.
8. Do każdego reklamacyjnego towaru należy załączyć dołączoną kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu oraz poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia.
9. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia towaru do siedziby gwaranta.
10. Brak wymaganej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych informacji może spowodować wydłużenie wykonania usługi o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub spowoduje odesłanie towaru na koszt odbiorcy bez podjęcia się wykonania obsługi serwisowej.

pdfFORMULARZ NAPRAWY/REKLAMACJI WODOMIERZY
pdfFORMULARZ NAPRAWY/REKLAMACJI MODUŁÓW