Jak przeprowadza się monitoring sieci wodociągowych?

Definiując pojęcie, jakim jest monitoring sieci wodociągowych, należy przede wszystkim wspomnieć, iż jest to proces, którego głównym celem jest dostarczenie jak największej ilości informacji dotyczących aktualnych parametrów sieci wodociągowej. Dzięki takim działaniom możemy między innymi poddać ocenie oraz pełnej kontroli jakość wody dostarczanej do odbiorców oraz sprawdzić aktualny stan techniczny zarówno przewodów, jak i innych elementów systemu wodociągowego. Dane te pomagają również w sterowaniu oraz regulacji hydraulicznej pracy całej sieci wodociągowej, a także pozwalają nam na dokonanie dokładnych pomiarów w kontekście niezawodności dostaw wody do odbiorców, odnosząc się do jej ilości oraz ciśnienia.

W jaki sposób przeprowadzany jest monitoring sieci wodociągowych?

Cały system monitorowania sieci wodociągowych oparty jest na pewnego rodzaju analizach. Możliwe jest to dzięki ogromnej ilości punktów pomiarowych, które rozmieszczone są na całej długości sieci wodociągowej. Z tych punktów do systemu mogą być przesyłane dane przy pomocy instalacji przewodowych (na przykład przy pomocy linii telefonicznej) lub też coraz częściej stosowanych linii bezprzewodowych, czyli systemu GSM lub drogą radiową. Jednym z kluczowych elementów systemu monitorowania jest również niewątpliwie odpowiedni system komputerowy z wbudowanym programem przeznaczonym do tego rodzaju zadań.

Pełen monitoring systemu wodociągów skupia się wokół trzech zadań takich jak monitoring ilościowy (hydrauliczny), jakościowy oraz techniczny. Celem pierwszego z nich jest przede wszystkim sprawdzenie ciśnienia w sieci oraz natężenia przepływu. W przypadku monitoringu jakościowego możemy mówić tutaj o zadaniach takich jak chociażby sprawdzenie parametrów wody pod względem fizycznym (przewodność, mętność lub pH), a także mikrobiologicznym, który z kolei określa ewentualną obecność szkodliwych bakterii oraz pod względem chemicznym, dzięki czemu sprawdzimy chociażby stężenie środków dezynfekujących. Ostatnie zadanie, czyli monitoring techniczny skupia się z kolei na dokładnej ocenie stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji i łatwiejszemu dostarczaniu wody do odbiorcy.

Wróć do bloga