Reklamacje

Drogi Kliencie!

Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi na stronie internetowej wymogami co do formy, treści i wymaganych dokumentów, co znacznie przyspieszy załatwienie sprawy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania  skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska /nazwy/ nadawcy oraz adresu  wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Regulamin zgłaszania towaru do reklamacji

  1. W celu złożenia zgłoszenia reklamacyjnego Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do siedziby Gwaranta wraz z odpowiednią dokumentacją.
  2. Reklamację/zgłoszenie naprawy przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.metering.com.pl
  3. Formularze reklamacyjne można dostarczyć wraz z paczką z uszkodzonym towarem bądź też drogą mailową na adres e-mail: ryszard.jamrozinski@metering.com.pl bądź też metering@metering.com.pl
  4. Towar reklamacyjny może zostać przekazany osobiście w siedzibie firmy, przysłany na koszt Gwaranta za pośrednictwem firmy kurierskiej  DPD lub za pomocą innej firmy kurierskiej/pocztowej na koszt Reklamującego.
  5. Towar przekazywany do naprawy poza okresem gwarancyjnym przesyłany jest na koszt Reklamującego.
  6. Towar przysyłany za pomocą innych form na koszt Gwaranta nie będzie odbierany.
  7. Do każdego reklamacyjnego towaru należy załączyć kopię dowodu zakupu oraz poprawnie wypełniony  formularz zgłoszenia.
  8. Gwarant zobowiązuje się do poinformowania Reklamującego o wynikach rozpatrzenia zgłoszenia w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia towaru do siedziby gwaranta.
  9. Brak wymaganej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych informacji może spowodować wydłużenie wykonania usługi o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub spowoduje odesłanie towaru na koszt odbiorcy bez podjęcia się wykonania obsługi serwisowej.

!Należy pamiętać!

-Nieodpowiedni montaż
-Nieodpowiednia eksploatacja
-Przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub ofertach 

Powoduje utratę praw do roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady

 

pdfFORMULARZ NAPRAWY/REKLAMACJI WODOMIERZY

pdfFORMULARZ NAPRAWY/REKLAMACJI WODOMIERZY

pdfFORMULARZ NAPRAWY/REKLAMACJI MODUŁÓW

pdfFORMULARZ NAPRAWY/REKLAMACJI MODUŁÓW

pdfFORMULARZ NAPRAWY/REKLAMACJI ZBIORCZY